-1%
-1%~-0.51%
-0.5%~-0.01%
0%
0.01%~0.5%
0.51%~1%
>1%
Question
The market heat map สามารถช่วยให้คุณเข้าใจความผันผวนของราคาและทิศทางของผลิตภัณฑ์การซื้อขายและเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดปัจจุบัน
Symbol/ PeriodCurrent price5 min15 min30 min1 hour4 hourDayWeekMonth