Cung cấp giao dịch đối với các hàng hóa cơ bản là tài nguyên thiên nhiên đang được giao dịch trên toàn thế giới.

SẢN PH ̉M KHÔNG SWAP

Nhà giao dịch không phải trả hoặc nhận phí qua đêm với bất kỳ giao dịch nào với sản phẩm không swap.

Ở nhiều thời điểm, KVB PRIME có thể linh hoạt thay đổi, cập nhật các khoản phí liên quan đến các sản phẩm không swap.

KVB PRIME có quyền thu hồi trạng thái miễn phí swap mà không cần phải đưa ra lý do cho việc này.

Nếu KVB PRIME phát hiện ra rằng một sản phẩm không swap đang bị lạm dụng dưới hình thức gian lận, thao túng, chênh lệch hoàn tiền, giao dịch chênh lệch hoặc các hình thức gian lận khác, chúng tôi có quyền tiến hành ngay lập tức các biện pháp sau:

  • ① Thu hồi đặc quyền miễn phí Swap đối với tất cả các tài khoản giao dịch bị nghi ngờ có hành vi lạm dụng
  • ② Chỉnh sửa và thu hồi các khoản swap đã tích lũy và chi phí lãi suất phát sinh có liên quan và/hoặc chi phí liên quan đến tất cả các tài khoản giao dịch của khách hàng trong khoảng thời gian giao dịch sản phẩm không swap
  • ③ Chấm dứt Thỏa thuận khách hàng
No
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịch (UTC+2)
0
0
1:0
NaN
NaN
0
0
No
0
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịch (UTC+2)

Chú ý:

  • Chênh lệch giá và lãi suất sẽ thay đổi theo thị trường, công ty sẽ không thông báo riêng cho Quý khách.
  • Sau khi tất cả các sản phẩm được chốt phiên vào cuối tuần và ngày lễ, tất cả các lệnh chờ sẽ bị hủy bỏ.
  • Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 50%, việc thanh lý bắt buộc sẽ được thực hiện tự động và công ty có quyền điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ theo biến động của thị trường.
  • Mở khóa lệnh đối ứng yêu cầu đủ vốn ký quỹ một chiều ban đầu.