Chỉ số là thước đo tham chiếu về tình hình hoạt động của một thị trường hay một khu vực kinh tế nhất định. Giá trị chỉ số cho biết khái quát về hoạt động của các doanh nghiệp cấu thành và thường được tính bằng phương pháp bình quân trọng số.

No
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịch (GMT+2)
0
0.0
1:0
NaN
NaN
0
0
No
0
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
0.0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịch (GMT+2)

Chú ý:

  • Chênh lệch giá và lãi suất sẽ thay đổi theo thị trường, công ty sẽ không thông báo riêng cho Quý khách.
  • Tất cả các lệnh chờ sẽ không bị hủy vào cuối tuần và ngày lễ.
  • Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 50%, việc thanh lý bắt buộc sẽ được thực hiện tự động và công ty có quyền điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ theo biến động của thị trường.
  • Mở khóa lệnh đối ứng yêu cầu đủ vốn ký quỹ một chiều ban đầu.